SGE-900

Awesome Image

Norma SGE 900

La norma SGE 900 és de caràcter internacional, i estableix una sèrie de mecanismes per a la gestió experta d'empreses i la presa de decisions, reconeguts en tots els sectors d'activitat a nivell internacional. El principal objectiu de la normativa SGE 900 és facilitar a tota mena de professionals, empreses o particulars, relacionats de qualsevol manera amb la direcció, gestió o presa de decisions empresarials, tant el desenvolupament com la millora contínua de la seva qualificació, competitivitat, productivitat i innovació. La certificació SGE 900 s'obté a través de l'avaluació per part d'auditors professionals, de l'acompliment i la conformitat del sistema de gestió dels processos crítics de negoci d'una empresa, en base als requisits establerts per la normativa SGE900. Un cop s'ha comprovat que es compleixen tots els requisits, l'entitat podrà rebre el segell corresponent a la certificació.

Principals avantatges de la certificació SGE 900

Una empresa, a l'obtenir la certificació SGE 900 per a la gestió experta d'empreses i presa de decisions, rep un reconeixement a nivell públic, a través d'una avaluació realitzada per una empresa externa totalment independent, que certifica que reuneix els requisits necessaris per a mesurar, analitzar, diagnosticar i prendre decisions relacionades amb els Processos Crítics de Negoci. D'aquesta manera, la norma SGE 900 garanteix que l'empresa compta amb els coneixements i mitjans necessaris per prendre decisions oportunes, i poder dirigir o executar de manera eficaç, qualsevol procés de correcció, prevenció, control o millora.

Funció de la norma SGE 900

El funcionament de la norma SGE 900 es basa en el model universal de gestió de negocis R-5, tenint en compte els principals principis de les lleis econòmiques:
  • - S'estableixen els resultats clau per a l'èxit sostingut d'una empresa.
  • - Estableix i concreta el procés que ha de dur a terme una empresa, així com la seva interacció directa amb els resultats.
  • - Establerts els processos crítics de negoci, s'estableixen els coneixements recursos necessaris per a l'establiment d'un sistema de gestió eficaç per a empreses expertes.
Si l’empresa compta amb la certificació SGE 900, significarà que disposa dels coneixements i recursos necessaris per garantir la correcta presa de decisions, que puguin afectar els processos crítics d'un negoci:
  • - Identificació de processos crítics i que puguin posar en risc la consecució de l'èxit empresarial.
  • - Capacitat per a l'aplicació de procediments de control eficaços.
  • - Assegurar l'eficiència del tractament de la informació.
  • - Facilitar mesures preventives i correctives de manera sostinguda en el temps.